🔴 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia thiết kế, xây dựng: Test design, Test scenarios, Test cases, Test script. Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm. Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử tự động và kiểm thử hiệu năng. Đưa ra phương án phân tích và cải thiện chất lượng sản phẩm và quy trinh chất lượng. 🔴 YÊU CẦU CÔNG VIỆC…