Báo Cáo của Ví Tiết Kiệm hiển thị thông tin tất cả các giao dịch có trong Ví Tiết Kiệm đã chọn. Bao gồm cả các giao dịch Bị loại khỏi báo cáo.

Nội dung trong Báo Cáo Ví Tiết Kiệm:

  1. Mục tiêu số tiền tiết kiệm
  2. Ngày kết thúc kế hoạch tiết kiệm và số ngày còn lại để thực hiện.
  3. Số tiền đã tiết kiệm được và số tiền cần thêm để hoàn thành mục tiêu.
  4. Biểu đồ thể hiện: số tiền đã tiết kiệm được và số tiền đã lấy từ Ví Tiết Kiệm đó để chi tiêu theo thời gian.
  5. Tổng số tiền được thêm vào Ví Tiết Kiệm
  6. Tổng số tiền lấy ra từ Ví Tiết Kiệm

Xem thêm:

  1. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Cơ Bản, Ví Liên Kết, Ví Tiền Mã Hoá
  2. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Tín Dụng