Biểu đồ hình cột mô tả thông tin về Thu nhập ròng của Ví đang xem, trong khoảng thời gian đã chọn, được đặt tại màn hình chính của tính năng Báo Cáo.

  • Trục dọc (trục tung): thể hiện giá trị số tiền của các giao dịch.
  • Trục ngang (trục hoành): thể hiện thời điểm giao dịch được thực hiện.
  • Cột màu xanh: thể hiện tổng giá trị của các giao dịch Thu Nhập theo thời gian tương ứng.
  • Cột màu đỏ thể hiện tổng giá trị của các giao dịch Chi Tiêu theo thời gian tương ứng.