Giao dịch Trả nợ, Thu nợ có thể hiển thị tại Báo Cáo Thu Nhập, Chi Tiêu hoặc mục Khác tuỳ theo cài đặt của bạn.

1. Khi Tắt tính năng không tính vào báo cáo tại Cài đặt

Các giao dịch Trả nợ - Thu nợ sẽ được tính vào Báo Cáo Thu Nhập - Chi Tiêu. Và:

  • Không hiển thị trong phần Khác của Báo Cáo trên hệ điều hành Android
  • Có hiển thị trong phần Khác của Báo Cáo trên hệ điều hành iOS

2. Khi Bật tính năng không tính vào báo cáo tại Cài đặt

TH1: Nếu các giao dịch Trả nợ, Thu nợ bị ẩn khỏi Báo Cáo

  • Không được tính vào Báo Cáo các khoản Thu Nhập và Chi Tiêu.
  • Có hiển thị trong phần Khác của Báo Cáo

TH2: Nếu các giao dịch Trả nợ, Thu nợ không bị ẩn khỏi Báo Cáo

  • Được tính vào Báo Cáo các khoản Thu Nhập và Chi Tiêu.
  • Không được tính vào mục Khác