1. Nếu khoảng thời gian lựa chọn đã qua so với thời điểm hiện tại

  • Tiền trung bình = [Số tiền thu/chi] / [Số ngày]
  • Số tiền thu/chi: tính tất cả các giao dịch thu/chi trong khoảng thời gian lựa chọn.
  • Số ngày: tổng số ngày trong khoảng thời gian lựa chọn.

2. Nếu khoảng thời gian lựa chọn chưa kết thúc

  • Tiền trung bình = [Số tiền thu/chi] / [Số ngày]
  • Số tiền thu/chi: tính tất cả các giao dịch thu/chi trong khoảng thời gian lựa chọn.
  • Số ngày: tổng số ngày tính từ ngày đầu tiên của kỳ báo cáo đến ngày hiện tại.

3. Nếu khoảng thời gian lựa chọn chưa xảy ra

[Số tiền trung bình đã đã thu/chi hàng ngày] = 0 đ