I. Nếu khoảng thời gian lựa chọn đã qua so với thời điểm hiện tại

  1. Tiền trung bình = [Số tiền thu/chi] / [Số ngày]
  2. Số tiền thu/chi: tính tất cả các giao dịch thu/chi trong khoảng thời gian lựa chọn.
  3. Số ngày: tổng số ngày trong khoảng thời gian lựa chọn.

II. Nếu khoảng thời gian lựa chọn chưa kết thúc

  1. Tiền trung bình = [Số tiền thu/chi] / [Số ngày]
  2. Số tiền thu/chi: tính tất cả các giao dịch thu/chi trong khoảng thời gian lựa chọn.
  3. Số ngày: tổng số ngày tính từ ngày đầu tiên của kỳ báo cáo đến ngày hiện tại.

III. Nếu khoảng thời gian lựa chọn chưa xảy ra

[Số tiền trung bình đã đã thu/chi hàng ngày] = 0 đ