1. Nếu khoảng thời gian lựa chọn đã qua

  • Tiền trung bình = [Số tiền thu/chi] / [Số tháng]
  • Số tiền thu/chi: được tính tất cả các giao dịch thu/chi trong khoảng thời gian lựa chọn.
  • Số tháng: tổng số tháng trong khoảng thời gian lựa chọn.

2. Nếu khoảng thời gian lựa chọn chưa kết thúc

  • Tiền trung bình = [Số tiền thu/chi] / [Số tháng]
  • Số tiền thu/chi: được tính tất cả các giao dịch thu/chi trong khoảng thời gian lựa chọn.
  • Số tháng: chỉ tính từ tháng đầu tiên của kỳ báo cáo đến thời điểm hiện tại.

3. Nếu khoảng thời gian lựa chọn chưa xảy ra

[Số tiền trung bình đã đã thu/chi hàng tháng]= 0.00 đ