Màn hình sẽ hiển thị Báo Cáo theo thời gian Ngày và Tháng.

1. Xem báo cáo theo Ngày

Chỉ áp dụng khi chọn khoảng thời gian trong cùng một Tháng. Màn hình Báo Cáo sẽ hiển thị 4 thông tin:

 • Tổng số tiền Thu/Chi của tất cả các giao dịch.
 • Biểu đồ so sánh số tiền Thu/Chi giữa các Ngày trong tháng
 • Số tiền trung bình đã Thu/Chi hàng ngày
 • Liệt kê những ngày có giao dịch và tổng số tiền của những ngày đó.

2. Xem báo cáo theo Tháng

Khi chọn biểu tượng xem Báo Cáo theo Tháng, màn hình sẽ hiển thị 4 thông tin:

 • Tổng số tiền Thu/Chi của các giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn
 • Biểu đồ so sánh số tiền Thu/Chi giữa các tháng trong khoảng thời gian đã chọn
 • Số tiền trung bình đã Thu/Chi hàng tháng
 • Liệt kê những tháng có giao dịch và tổng số tiền của những Tháng đó.

3. Lưu ý

 • Nhấn vào từng Ngày/Tháng để xem tất cả các giao dịch đã thực hiện trong Ngày/Tháng đó.
 • Chọn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa giao dịch đã chọn.
 • Số tiền trung bình = [Tổng số tiền đã Chi trong khoảng thời gian lựa chọn] / [Tổng số Tháng trong khoảng thời gian đã lựa chọn]