Làm thế nào để xem chi tiết Thu nhập ròng của Ví đang xem trong khoảng thời gian đã chọn?

Khi nhấn vào khu vực Thu nhập ròng trên màn hình chính của tính năng Báo Cáo, thông tin chi tiết về Thu nhập ròng sẽ được hiển thị theo 3 cách.

1. Nếu khoảng thời gian lựa chọn trong cùng 1 tháng

Bạn có thể xem biểu đồ thu nhập ròng theo ngày hoặc tháng. Màn hình được chia làm 2 phần:

  • Phần trên: là biểu đồ dạng cột. Cách đọc giống với biểu đồ Thu nhập ròng tại màn hình chính.
  • Phần dưới: hiển thị thông tin về số tiền vào, số tiền ra và thu nhập ròng tính theo từng tuần ( hoặc tháng)

2. Nếu khoảng thời gian lựa chọn thuộc các tháng khác nhau

Các tháng được tính trọn vẹn, từ ngày đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng. Biểu đồ Thu nhập ròng được thể hiện theo tháng. Màn hình chia làm 2 phần:

  • Phần trên: là biểu đồ dạng cột. Cách đọc giống với biểu đồ Thu nhập ròng tại màn hình chính.
  • Phần dưới: hiển thị thông tin về số tiền vào, số tiền ra và thu nhập ròng của từng tháng.

3. Nếu khoảng thời gian lựa chọn tùy chỉnh

Báo Cáo thu nhập ròng chỉ tính các giao dịch theo thời điểm đầu và cuối kỳ báo cáo đã chọn, có thể không phải là ngày đầu tháng và cuối tháng như cài đặt.

Biểu đồ Thu nhập ròng được thể hiện theo tháng. Màn hình chia làm 2 phần:

  • Phần trên: là biểu đồ dạng cột. Cách đọc giống với biểu đồ Thu nhập ròng tại màn hình chính.
  • Phần dưới: hiển thị thông tin về số tiền vào, số tiền ra và thu nhập ròng của từng khoảng thời gian trong mỗi tháng, của kỳ báo cáo ( không phải cả tháng).

4. Để xem chi tiết các giao dịch

  • Nhấn vào từng tuần/tháng bạn để xem được toàn bộ giao dịch đã thực hiện trong tuần/tháng vừa chọn
  • Nhấn vào từng giao dịch để xem chi tiết thông tin giao dịch đó và Chỉnh sửa hoặc Xóa nếu cần thiết