Chọn vào từng giao dịch Đi vay ở mục Nợ trong Báo Cáo để xem thông tin chi tiết, thực hiện việc trả nợ hoặc các hành động liên quan đến giao dịch này.

1. Xem thông tin chi tiết

 • Vay bao nhiêu?
 • Vay lúc nào?
 • Tiền vay này được tính vào Ví nào?
 • Đã trả được bao nhiêu cho khoản vay này?
 • Còn phải trả bao nhiêu tiền?

2. Đã trả lại

Khi chọn vào mục Đã trả lại, ứng dụng sẽ tự động tạo giao dịch Trả nợ cho khoản vay đang xem. Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin trong giao dịch:

 • Nhập số tiền đã trả ( trả một phần khoản vay hoặc trả toàn bộ khoản vay)
 • Thời gian thực hiện giao dịch Trả Nợ này Tùy chọn số tiền Trả Nợ được lấy từ Ví nào ( chuyển đổi Ví). Thì số tiền này được tính vào Báo Cáo Chi Tiêu của Ví đó.
 • Khi hoàn tất, thông tin chi tiết khoản Vay được tự động cập nhật tương ứng

3. Danh sách giao dịch

Khi chọn mục Danh sách giao dịch của khoản Nợ, bạn sẽ xem được:

 • Tổng số tiền đã trả lại cho khoản Đi vay
 • Danh sách giao dịch trả nợ cho khoản Đi vay
 • Chọn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa

4. Xóa giao dịch

Khi chọn mục Xóa giao dịch, toàn bộ thông tin liên quan đến khoản Đi vay đã chọn sẽ bị xóa khỏi Báo Cáo.