Chọn vào từng giao dịch trong mục Cho vay tại Báo Cáo để xem thông tin chi tiết, thực hiện việc thu nợ hoặc các hành động liên quan đến giao dịch này. 1. Thông tin chi tiết từng khoản Cho vay

 • Số tiền Cho vay?
 • Cho vay khi nào?
 • Số tiền Cho vay được lấy ra từ Ví nào?
 • Đã thu nợ được bao nhiêu tiền đối với khoản Cho vay này?
 • Còn phải thu nợ bao nhiêu tiền đối với khoản Cho vay này?

2. Đã trả lại

Khi chọn mục Đã trả lại, ứng dụng sẽ tự động tạo giao dịch Thu nợ đối với khoản Cho vay đang xem. Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin trong giao dịch:

 • Nhập số tiền ai đó đã trả lại Khoản Vay ( một phần hoặc toàn bộ khoản Cho Vay)
 • Thời gian thực hiện giao dịch Thu Nợ này.
 • Số tiền Thu Nợ được thêm vào Ví nào.
 • Khi hoàn tất, thông tin chi tiết khoản Cho Vay được tự động cập nhật tương ứng.

3. Danh sách giao dịch

Khi chọn mục Danh sách giao dịch tại khoản Cho vay đang xem, bạn sẽ xem được:

 • Tổng số tiền đã thu nợ từ khoản Cho vay.
 • Danh sách giao dịch Thu nợ của khoản Cho vay.
 • Chọn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa.

4. Xóa giao dịch

Khi chọn mục Xóa giao dịch, toàn bộ thông tin liên quan đến khoản Cho vay đã chọn bị xóa khỏi Báo Cáo.