Ví tiền ảo

Chúng mình sẽ ngừng hỗ trợ Ví Tiền Mã Hoá (Crypto Wallet) trên Money Lover vào ngày 20 tháng 03 năm 2020.

Sau ngày này bạn sẽ:

  1. Không thể tạo ví tiền mã hoá mới nữa. Rất xin lỗi bạn vì điều này!

  2. Những ví tiền mã hoá bạn đã tạo sẽ không tiếp tục cập nhật giao dịch mới nữa. Tuy nhiên, vẫn có thể xem các giao dịch trước đó và báo cáo cho các giao dịch đó.

  3. Các giao dịch của ví tiền mã hóa sẽ không được tính trong số dư Tổng Ví

Nếu có vấn đề, liên lạc với chúng mình qua các kênh:

Email: [email protected]

Trang Facebok Money Lover Việt Nam