Posts tagged with tổng quan


👉 Bạn luôn hỏi: tiền lương bay đi đâu hết rồi? 👉 Bạn đau đầu với việc cân đối thu chi trong tháng? 👉 Bạn đang khó khăn phân bổ thu nhập cho chi tiêu, trả nợ vay và tiết kiệm? Bạn muốn bắt đầu quản lý tài chính cá nhân nhưng đang không biết bắt đầu từ đâu? 🤔 Money Lover sẽ giúp bạn bằng việc theo dõi các khoản thu chi hàng…