Khi chọn biểu tượng Không Gom Nhóm Con vào Nhóm Cha. Màn hình báo cáo các khoản Thu Nhập hoặc Chi Tiêu sẽ hiển thị 3 nội dung:

  • Phần 1: Tổng số tiền Thu/Chi của tất cả các giao dịch.
  • Phần 2: Biểu đồ so sánh tỷ lệ giữa [Số tiền giao dịch của tất cả các Nhóm] so với [Tổng số tiền Thu/Chi]
  • Phần 3: Liệt kê tất cả các Nhóm ( không phân biệt Nhóm Cha, Nhóm Con) có giao dịch. Và tổng số tiền giao dịch của từng nhóm đó.

Khi chọn vào từng nhóm, màn hình sẽ hiển thị Báo Cáo theo thời gian Ngày và Tháng.

1. Chọn biểu tượng xem Báo Cáo theo Ngày

  • Biểu đồ cột so sánh số tiền giao dịch đã thực hiện giữa các Ngày.
  • Liệt kê những ngày có giao dịch và tổng số tiền của những Ngày đó.
  • Khi chọn vào từng ngày, màn hình sẽ hiển thị tất cả giao dịch trong Ngày đã chọn.
  • Nhấn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa.

2. Chọn biểu tượng xem Báo Cáo theo Tháng

  • Biểu đồ cột so sánh số tiền giao dịch đã thực hiện giữa các Tháng.
  • Liệt kê những Tháng có giao dịch và tổng số tiền của từng Tháng đó.
  • Khi chọn vào từng Tháng, màn hình sẽ hiển thị tất cả giao dịch trong Tháng đã chọn.

Xem thêm: Gom nhóm con vào nhóm cha.