Khi chọn biểu tượng Gom Nhóm Con Vào Nhóm Cha. Màn hình báo cáo các khoản Thu Nhập hoặc Chi Tiêu sẽ hiển thị 3 nội dung:

  • Tổng số tiền Thu Nhập hoặc Chi Tiêu của tất cả các giao dịch.
  • Biểu đồ so sánh tỷ lệ giữa số tiền giao dịch của từng Nhóm Cha so với Tổng số tiền Thu Nhập hoặc Chi Tiêu.
  • Liệt kê các Nhóm Cha và tổng số tiền giao dịch của Nhóm Cha đó. (Lưu ý: giá trị giao dịch của các Nhóm con được tính gộp vào Nhóm Cha của nó.)

Xem chi tiết: Hướng dẫn xem báo cáo chi tiết các giao dịch trong một nhóm cha

Bài liên quan: Không gom nhóm con vào nhóm cha.