Khi chọn biểu tượng Gom Nhóm Con Vào Nhóm Cha. Màn hình báo cáo các khoản Thu Nhập hoặc Chi Tiêu sẽ hiển thị 3 nội dung:

  1. Tổng số tiền Thu Nhập hoặc Chi Tiêu của tất cả các giao dịch.

  2. Biểu đồ so sánh tỷ lệ giữa số tiền giao dịch của từng Nhóm Cha so với Tổng số tiền Thu Nhập hoặc Chi Tiêu.

  3. Liệt kê các Nhóm Cha và tổng số tiền giao dịch của Nhóm Cha đó. (Lưu ý: giá trị giao dịch của các Nhóm con được tính gộp vào Nhóm Cha của nó.)

Xem thêm: Hướng dẫn xem báo cáo chi tiết các giao dịch trong một nhóm cha

Bài liên quan: Không gom nhóm con vào nhóm cha.