Chọn vào một Nhóm Cha để xem các nhóm con và giao dịch có trong Nhóm cha đó.

 • Nếu nhóm cha đã chọn không có nhóm con: Màn hình sẽ hiển thị chi tiết các giao dịch trong nhóm đó theo thời gian ngày/tháng đã thực hiện giao dịch.

 • Nếu nhóm Cha đã chọn có nhóm con: Bạn có thể tiếp tục tuỳ chọn cách xem báo cáo theo chuyên mục hoặc thời gian.

Phần 1. Theo chuyên mục

Khi chọn vào biểu tượng hình tròn để xem theo chuyên mục, màn hình Báo Cáo có 3 nội dung:

 • Tổng số tiền đã thực hiện giao dịch Chi tiêu hoặc Thu nhập của Nhóm Cha vừa chọn.
 • Biểu đồ so sánh tỷ lệ giữa số tiền giao dịch của mỗi Nhóm con so với tổng số tiền của Nhóm cha.
 • Liệt kê các nhóm con và tổng giá trị số tiền giao dịch của từng Nhóm con đó.
 • Khi nhấn vào từng Nhóm con sẽ xem chi tiết các giao dịch của Nhóm con đó theo thời gian ngày/tháng.

Phần 2. Theo thời gian

Khi chọn vào biểu tượng hình cột để xem theo thời gian. Bạn có thể xem tổng giá trị các giao dịch của Nhóm Cha và các Nhóm con của nó theo ngày hoặc tháng.

1. Xem báo cáo theo Ngày

Nhấn chọn biểu tượng Báo Cáo theo Ngày để xem nội dung:

 • Tổng số tiền đã thực hiện giao dịch của Nhóm Cha vừa chọn
 • Số tiền trung bình hàng ngày đã chi tiêu hoặc thu nhập
 • Biểu đồ cột so sánh số tiền giao dịch đã thực hiện giữa các Ngày.
 • Liệt kê những ngày có giao dịch và tổng số tiền của những ngày đó.
 • Khi chọn vào từng ngày, màn hình sẽ hiển thị tất cả giao dịch trong ngày đã chọn.
 • Nhấn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa

Xem chi tiết: Cách tính số tiền trung bình hàng ngày đã chi tiêu hoặc thu nhập

2. Xem báo cáo theo Tháng

Nhấn chọn biểu tượng Báo Cáo theo Tháng để xem nội dung:

 • Biểu đồ cột so sánh số tiền giao dịch đã thực hiện giữa các Tháng
 • Số tiền trung bình hàng tháng đã chi
 • Liệt kê những tháng có giao dịch và tổng số tiền của những tháng đó.
 • Khi chọn vào từng tháng, màn hình sẽ hiển thị tất cả giao dịch trong tháng đã chọn, được sắp xếp theo ngày.
 • Nhấn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa.

Xem chi tiết: Cách tính số tiền trung bình hàng tháng đã chi tiêu hoặc thu nhập