Khi nhấn vào mục Cho Vay tại giao diện chính của tính năng Báo Cáo, bạn sẽ chuyển đến danh sách tất cả các giao dịch thuộc phần này, bao gồm các thông tin:

  • Tổng số tiền Cho vay
  • Danh sách khoản Cho vay và các thông tin liên quan đến khoản Cho vay
  • Chọn vào từng khoản Cho vay để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa và thực hiện các giao dịch khác liên quan đến khoản Cho vay đã chọn.

Xem chi tiết: Các thông tin cần chú ý về từng khoản Cho vay