Khi nhấn vào mục Nợ tại giao diện chính của tính năng Báo Cáo, bạn sẽ chuyển đến màn hình hiển thị danh sách tất cả các giao dịch thuộc phần này, bao gồm các thông tin:

  • Tổng số tiền Nợ
  • Danh sách khoản Đi Vay và các thông tin liên quan đến khoản Đi vay
  • Chọn vào từng khoản Đi vay để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa và thực hiện các giao dịch khác liên quan đến khoản Đi vay đã chọn.

Xem chi tiết: Thông tin về từng khoản Đi vay