Chọn mục Tiền vào trên Báo Cáo Ví Tiết Kiệm để xem thông tin chi tiết, được chia theo 2 dạng:

1. Theo category Chọn biểu tượng báo cáo theo Nhóm, để xem nội dung:

 • Tổng số tiền vào
 • Biểu đồ so sánh tỷ lệ giữa [số tiền vào từng nhóm] với [tổng số tiền vào của ví]
 • Danh sách các nhóm tiền vào và giá trị từng nhóm
 • Nhấn vào từng Nhóm để xem danh sách giao dịch
 • Nhấn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa.

2. Theo thời gian Chọn biểu tượng báo cáo theo Thời Gian, để xem nội dung:

 • Tổng số tiền vào của Ví Tiết Kiệm
 • Biểu đồ hình cột so sánh dòng tiền vào Ví Tiết Kiệm đã chọn giữa các tháng với nhau.
 • Số tiền vào trung bình hàng tháng
 • Liệt kê những tháng có giao dịch và số tiền vào từng tháng
 • Nhấn vào từng tháng để xem danh sách giao dịch của tháng đó.
 • Nhấn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa.

Xem thêm: Tổng số tiền lấy ra từ Ví Tiết Kiệm