Các giao dịch Rút tiền được tính vào Báo Cáo Tiền ra của Ví Tiết Kiệm.

Khi chọn vào mục Tiền ra trên màn hình Báo Cáo chính của Ví Tiết Kiệm, sẽ có các nội dung hiển thị như sau:

  • Tổng số tiền ra của Ví Tiết Kiệm đã chọn
  • Biểu đồ hình cột so sánh tiền ra giữa các tháng với nhau.
  • Số tiền ra trung bình hàng tháng
  • Liệt kê những tháng có giao dịch tiền ra và số tiền từng tháng.
  • Nhấn vào từng tháng để xem danh sách giao dịch của tháng đó.
  • Nhấn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa.

Xem thêm: Tổng số tiền được thêm vào Ví Tiết Kiệm