Tiền vào của Ví Tiết Kiệm là tổng các khoản thu từ giao dịch tiền gửi, lãi suất và tiền chuyển từ các ví khác sang. Có 2 cách tính tiền vào của một Ví Tiết Kiệm:

1. Chuyển tiền từ Ví khác sang Ví Tiết Kiệm

  • Nếu giao dịch này Bị ẩn khỏi báo cáo, sẽ xuất hiện ở mục Khác của Ví chuyển tiền.
  • Nếu giao dịch này Không bị ẩn khỏi báo cáo, được tính vào báo cáo khoản Chi Tiêu của Ví chuyển tiền

2. Tiền gửi từ nguồn thu nhập bên ngoài vào Ví Tiết Kiệm

Được tính vào khoản Tiền vào trong Báo Cáo Ví Tiết Kiệm đã chọn.

Xem chi tiết: Hướng dẫn xem chi tiết các giao dịch tiền gửi vào Ví tiết kiệm

Bài liên quan: Tổng số tiền lấy ra từ Ví tiết kiệm