Posts tagged with quản lý ví


Bạn có nhiều tài khoản chi tiêu như Tiền sinh hoạt, tiền hàng, tiền trong thẻ ngân hàng... hay bạn làm kế toán hoặc phụ trách nhân sự trong công ty nên có những khoản tiền công ty, tiền sinh hoạt, tiền thẻ ngân hàng...và bạn cần quản lý các khoản tiền đấy rõ ràng hơn. Bạn hoàn toàn có thể quản lý các khoản tiền đó dễ dàng…