• Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng mà không bị phạt theo quy định của đơn vị cấp thẻ.
  • Nếu sử dụng vượt hạn mức, bạn có khả năng trả thêm phí phạt theo quy định của đơn vị cấp thẻ.

Xem thêm:

  1. Tín dụng có sẵn là gì? Cách tính như thế nào?
  2. Tiền vào - Tiền ra - Số dư có ý nghĩa như thế nào?
  3. Báo cáo Chi Tiêu trong Ví Tín Dụng được tính như thế nào?
  4. Mục Khác trong Báo Cáo gồm những giao dịch nào? Có ảnh hưởng gì đến báo cáo?
  5. Nhắc nhở trong Báo Cáo có ý nghĩa như thế nào?