Báo Cáo khoản chi thống kê tất cả các giao dịch Chi Tiêu qua Ví Tín Dụng đang xem, trong khoảng thời gian đã chọn.

1. Lưu ý

  • Khi Bật tính năng Không tính vào báo cáo trong Cài đặt ứng dụng, Báo Cáo sẽ không tính các giao dịch bị ẩn.
  • Khi Tắt tính năng Không tính vào báo cáo trong Cài đặt ứng dụng, tất cả giao dịch bị ẩn vẫn được tính vào Báo Cáo.
  • Các giao dịch chi tiêu Bị ẩn khỏi báo cáo trong Ví Tín Dụng không ảnh hưởng đến số dư. Nhưng ảnh hưởng đến tín dụng có sẵn.

2. Xem biểu đồ các khoản Chi Tiêu.

Giống với cách xem biểu đồ các khoản Chi Tiêu tại ví cơ bản.

Bài liên quan:

  1. Tín dụng có sẵn là gì? Cách tính như thế nào?
  2. Hạn mức tín dụng là gì?
  3. Tiền vào - Tiền ra - Số dư có ý nghĩa như thế nào?
  4. Mục Khác trong Báo Cáo gồm những giao dịch nào? Có ảnh hưởng gì đến Báo Cáo?
  5. Nhắc nhở trong Báo Cáo có ý nghĩa như thế nào?