Cách đọc biểu đồ Báo Cáo các khoản Thu Nhập- Chi Tiêu của Ví đang xem, trong khoảng thời gian đã chọn là giống nhau.

1. Xem báo cáo Thu/Chi theo Nhóm giao dịch

Nhấn vào biểu tượng biểu đồ tròn trên màn hình Báo Cáo. Chọn hình thức Báo Cáo:

2. Xem báo cáo Thu/Chi theo Thời gian

Nhấn vào biểu đồ cột ở khu vực giữa, trên cùng màn hình Báo Cáo. Chọn hình thức Báo Cáo

  • Xem Báo Cáo theo Ngày
  • Xem Báo Cáo theo Tháng

Xem chi tiết: Báo cáo Thu/Chi theo thời gian

Bài liên quan:

  1. Số dư đầu kỳ - Số dư cuối kỳ Báo Cáo là gì? Cách tính số dư này như thế nào?
  2. Thu nhập ròng là gì? Cách tính thu nhập ròng như thế nào?
  3. Giao dịch thu nhập được Báo Cáo như thế nào? Cách tính giao dịch thu nhập như thế nào?
  4. Các giao dịch chi tiêu được Báo Cáo như thế nào? Cách tính giao dịch chi tiêu như thế nào?
  5. Nợ trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Thu Nhập hay không?
  6. Khoản Cho vay trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Chi Tiêu hay không?
  7. Những giao dịch nào được đưa vào mục Khác trong Báo Cáo? Giao dịch Nợ và Cho vay có được đưa vào phần này không?