Số dư đầu kỳ - Số dư cuối kỳ thống kê số tiền ban đầu- số tiền còn lại tại một thời điểm xác định. 1. Số dư đầu kỳ

 • Là số tiền còn lại của Ví đang xem, tại thời điểm đầu tiên trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Số dư đầu kỳ = [Tổng các giao dịch Thu Nhập] - [Tổng các giao dịch Chi Tiêu].
 • Lưu ý: chỉ tính các giao dịch xảy ra trước khoảng thời gian đã chọn.

2. Số dư cuối kỳ

 • Là số tiền còn lại của Ví đang xem, tại thời điểm cuối trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Số dư cuối kỳ = [Tổng các giao dịch Thu Nhập] - [Tổng các giao dịch Chi Tiêu]
 • Lưu ý: chỉ tính các giao dịch xảy ra trước thời điểm cuối của khoảng thời gian đã chọn.

3. Chú ý

 • Số dư của một Ví sẽ thay đổi khi xuất hiện bất cứ giao dịch nào thuộc Ví đó. Bao gồm cả giao dịch bị loại khỏi báo cáo.
 • Số dư sẽ không xuất hiện khi chọn: Ví Liên Kết, Ví Tiền Mã Hóa, Ví Tiết Kiệm, Ví Tín Dụng

Xem thêm:

 1. Thu nhập ròng là gì? Cách tính thu nhập ròng như thế nào?
 2. Giao dịch thu nhập được Báo Cáo như thế nào? Cách tính giao dịch thu nhập như thế nào?
 3. Các giao dịch chi tiêu được Báo Cáo như thế nào? Cách tính giao dịch chi tiêu như thế nào?
 4. Cách đọc biểu đồ các khoản Thu Nhập và Chi Tiêu thế nào cho hiệu quả nhất?
 5. Nợ trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Thu Nhập hay không?
 6. Khoản Cho vay trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Chi Tiêu hay không?
 7. Những giao dịch nào được đưa vào mục Khác trong Báo Cáo? Giao dịch Nợ và Cho vay có được đưa vào phần này không?