Các giao dịch Không tính vào Báo Cáo Thu Nhập, Chi Tiêu, Nợ, Cho vay sẽ được lưu trữ tại mục Khác trong Báo Cáo.

1. Cách tính giao dịch mục Khác trong Báo Cáo

Dựa vào tất cả giao dịch bị ẩn khỏi báo cáo của Ví đang xem, trong khoảng thời gian đã chọn.

Xem chi tiết: Cách tính giao dịch Trả nợ - Thu nợ vào mục Khác trong báo cáo

2. Xem chi tiết Báo Cáo các giao dịch thuộc mục Khác

  • Nhấn vào mục Khác trên màn hình Báo Cáo chính để xem các thông tin.
  • Tổng quan các khoản Thu/Chi bị ẩn khỏi Báo Cáo và danh sách các giao dịch không được tính vào Báo Cáo theo thời gian.
  • Nhấn vào từng giao dịch để xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa giao dịch đã chọn.

Bài liên quan:

  1. Số dư đầu kỳ - Số dư cuối kỳ báo cáo là gì? Cách tính số dư này như thế nào?
  2. Thu nhập ròng là gì? Cách tính thu nhập ròng như thế nào?
  3. Giao dịch thu nhập được báo cáo như thế nào? Cách tính giao dịch thu nhập như thế nào?
  4. Các giao dịch chi tiêu được báo cáo như thế nào? Cách tính giao dịch chi tiêu như thế nào?
  5. Cách đọc biểu đồ các khoản thu nhập và chi tiêu thế nào cho hiệu quả nhất?
  6. Nợ trong báo cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản thu nhập hay không?
  7. Khoản Cho vay trong báo cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản chi tiêu hay không?