Tất cả các giao dịch Thu Nhập được thực hiện đối với Ví đang xem, trong khoảng thời gian đã chọn được lưu lại tại đây.

1. Cách tính các khoản Thu Nhập

 • Tổng cộng giá trị của các giao dịch Thu Nhập.
 • Loại bỏ các giao dịch bị ẩn khỏi Báo Cáo

2. Lưu ý

 • Nếu Tắt tính năng Không tính vào báo cáo trong Cài đặt, các giao dịch Bị ẩn khỏi báo cáo vẫn được tính vào Báo Cáo Thu Nhập
 • Các giao dịch Nợ, Thu Nợ sẽ được tính vào Báo Ccáo Thu Nhập nếu không bị ẩn khỏi báo cáo.

3. Nội dung hiển thị trên biểu đồ tổng quan các khoản Thu Nhập trong Báo Cáo

 • Tổng giá trị giao dịch từ các khoản Thu Nhập
 • Tỷ lệ giá trị của từng nhóm Thu Nhập trên tổng giá trị Thu Nhập.
 • Các giao dịch này thuộc nhóm Thu Nhập nào.

Xem thêm:

 1. Số dư đầu kỳ - Số dư cuối kỳ Báo Cáo là gì? Cách tính số dư này như thế nào?
 2. Thu nhập ròng là gì? Cách tính thu nhập ròng như thế nào?
 3. Các giao dịch chi tiêu được Báo Cáo như thế nào? Cách tính giao dịch chi tiêu như thế nào?
 4. Cách đọc biểu đồ các khoản Thu Nhập và Chi Tiêu thế nào cho hiệu quả nhất?
 5. Nợ trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Thu Nhập hay không?
 6. Khoản Cho vay trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Chi Tiêu hay không?
 7. Những giao dịch nào được đưa vào mục Khác trong Báo Cáo? Giao dịch Nợ và Cho vay có được đưa vào phần này không?