Tất cả các giao dịch Chi Tiêu được thực hiện đối với Ví đang xem, trong khoảng thời gian đã chọn được lưu lại tại đây.

1. Cách tính các khoản Chi Tiêu

 • Tổng cộng giá trị của các giao dịch Chi Tiêu.
 • Loại bỏ các giao dịch bị ẩn khỏi Báo Cáo.

2. Lưu ý

 • Nếu Tắt tính năng Không tính vào báo cáo trong Cài đặt, các giao dịch bị ẩn khỏi báo cáo vẫn được tính vào Báo Cáo Chi Tiêu.
 • Các giao dịch Cho vay, Trả Nợ được tính vào Báo Cáo Chi Tiêu, nếu không Bị ẩn khỏi báo cáo.

3. Nội dung hiển thị trên biểu đồ tổng quan các khoản Chi Tiêu trong Báo Cáo

 • Tổng giá trị giao dịch từ các khoản Chi Tiêu
 • Tỷ lệ giá trị của từng nhóm Chi Tiêu trên tổng giá trị Chi Tiêu.
 • Các giao dịch này thuộc nhóm Chi Tiêu nào.

Xem thêm:

 1. Số dư đầu kỳ - Số dư cuối kỳ Báo Cáo là gì? Cách tính số dư này như thế nào?
 2. Thu nhập ròng là gì? Cách tính thu nhập ròng như thế nào?
 3. Giao dịch thu nhập được Báo Cáo như thế nào? Cách tính giao dịch thu nhập như thế nào?
 4. Cách đọc biểu đồ các khoản Thu Nhập và Chi Tiêu thế nào cho hiệu quả nhất?
 5. Nợ trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Thu Nhập hay không?
 6. Khoản Cho vay trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Chi Tiêu hay không?
 7. Những giao dịch nào được đưa vào mục Khác trong Báo Cáo? Giao dịch Nợ và Cho vay có được đưa vào phần này không?