Thu nhập ròng là khoản Thu Nhập còn lại sau khi đã trừ đi tất cả các khoản Chi Tiêu.

 • Thu nhập ròng = [Tổng các giao dịch Thu Nhập] - [Tổng các giao dịch Chi Tiêu]
 • Lưu ý: chỉ tính các giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian đã chọn.

Xem chi tiết

 1. Cách tính Tổng các giao dịch thu nhập
 2. Cách tính Tổng các giao dịch chi tiêu
 3. Cách đọc biểu đồ Thu nhập ròng
 4. Hướng dẫn xem chi tiết Báo Cáo Thu nhập ròng

Bài liên quan:

 1. Số dư đầu kỳ - Số dư cuối kỳ Báo Cáo là gì? Cách tính số dư này như thế nào?
 2. Giao dịch thu nhập được Báo Cáo như thế nào? Cách tính giao dịch thu nhập như thế nào?
 3. Các giao dịch chi tiêu được Báo Cáo như thế nào? Cách tính giao dịch chi tiêu như thế nào?
 4. Cách đọc biểu đồ các khoản Thu Nhập và Chi Tiêu thế nào cho hiệu quả nhất?
 5. Nợ trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Thu Nhập hay không?
 6. Khoản Cho vay trong Báo Cáo được tính như thế nào? Nó có được xem là khoản Chi Tiêu hay không?
 7. Những giao dịch nào được đưa vào mục Khác trong Báo Cáo? Giao dịch Nợ và Cho vay có được đưa vào phần này không?