Thông báo nhắc nhở xuất hiện trên màn hình Báo Cáo của Ví Tín Dụng đã chọn, khi:

1. Sắp đến thời hạn thanh toán

 • Thời điểm: khi còn 5 ngày, 4 ngày,...1 ngày đến hạn thanh toán
 • Nội dung: Chỉ còn 5 ngày đáo hạn - Thanh toán để không bị tính lãi suất.

2. Quá hạn thanh toán

 • Thời điểm: Quá ngày thanh toán
 • Nội dung: Đã quá hạn - Trả tiền để được miễn lãi suất

3. Tín dụng có sẵn = 0

 • Thời điểm: Giá trị của tín dụng có sẵn của ví đang xem = 0
 • Nội dung: Thanh toán để tiếp tục sử dụng

Xem thêm:

 1. Tín dụng có sẵn là gì? Cách tính như thế nào?
 2. Hạn mức tín dụng là gì?
 3. Tiền vào - Tiền ra - Số dư có ý nghĩa như thế nào?
 4. Báo Cáo Chi Tiêu trong Ví Tín Dụng được tính như thế nào?
 5. Mục Khác trong Báo Cáo gồm những giao dịch nào? Có ảnh hưởng gì đến Báo Cáo?