1. Định nghĩa

Tín dụng có sẵn là số tiền trong Thẻ tín dụng khách hàng còn có thể sử dụng để chi tiêu.

2. Cách tính

Tín dụng có sẵn = [Hạn mức tín dụng] + [Số tiền chuyển vào thẻ] + [Dư nợ cuối kỳ trước] - [Số tiền đã chi tiêu qua thẻ]

3. Lưu ý

Dư nợ cuối kỳ trước: là tổng số tiền bạn nợ ngân hàng qua thẻ tín dụng từ kỳ trước nhưng chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Xem thêm:

  1. Hạn mức tín dụng là gì?
  2. Tiền vào - Tiền ra - Số dư có ý nghĩa như thế nào?
  3. Báo Cáo Chi Tiêu trong Ví Tín Dụng được tính như thế nào?
  4. Mục Khác trong Báo Cáo gồm những giao dịch nào? Có ảnh hưởng gì đến báo cáo?
  5. Nhắc nhở trong Báo Cáo có ý nghĩa như thế nào?