• Tiền vào: là tổng số tiền bạn đã chuyển vào Ví Tín Dụng đang xem, trong kỳ hạn đã chọn.
  • Tiền ra: là tổng số tiền bạn đã chi tiêu qua thẻ tín dụng đang xem, trong kỳ hạn đã chọn.
  • Số dư: là số tiền thực chất thuộc về bạn trong thẻ tín dụng đang xem, trong kỳ hạn đã chọn.

Số dư = [Tiền vào] - [Tiền ra]

Xem thêm:

  1. Tín dụng có sẵn là gì? Cách tính như thế nào?
  2. Hạn mức tín dụng là gì?
  3. Báo Cáo Chi Tiêu trong Ví Tín Dụng được tính như thế nào?
  4. Mục Khác trong Báo Cáo gồm những giao dịch nào? Có ảnh hưởng gì đến báo cáo?
  5. Nhắc nhở trong Báo Cáo có ý nghĩa như thế nào?