Tại mục Khác, chỉ tính các giao dịch Bị ẩn khỏi báo cáo của Ví Tín Dụng đang xem, trong khoảng thời gian đã chọn.

Cách xem chi tiết các khoản chi tiêu Khác:

  • Bước 1: Nhấn vào mục Khác tại màn hình Báo Cáo chính của Ví Tín Dụng.
  • Bước 2: Xem danh sách giao dịch tại mục này.
  • Bước 3: Nhấn vào từng giao dịch để xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xoá.

Xem thêm:

  1. Tín dụng có sẵn là gì? Cách tính như thế nào?
  2. Hạn mức tín dụng là gì?
  3. Tiền vào - Tiền ra - Số dư có ý nghĩa như thế nào?
  4. Báo Cáo Chi Tiêu trong Ví Tín Dụng được tính như thế nào?
  5. Nhắc nhở trong Báo Cáo có ý nghĩa như thế nào?